תקנון העמותה

חוק העמותות, התש"ם – 1980

 

תקנון ההתאגדות של:

איגוד האמרגנים ומפיקי אמנויות הבמה בישראל ע"ר 7-276-007-58

 

פרק ראשון – מטרות העמותה

 

1. מטרות העמותה הן כדלקמן:

1.1 לשמור ולהגן על האינטרסים המקצועיים של חברי העמותה.

1.2 לפעול בכל דרך לקידום מקצועות ההפקה, ההפקה הבימתית, האמרגנות וייצוג האמנים (כל אלה ייקראו להלן "המקצוע").

1.3 לפעול בכל דרך לקידום ושיפור מעמדם ותדמיתם של המפיקים, האמרגנים ומייצגי האמנים.

1.4 לפעול להסדרת מערכת היחסים העסקית, מקצועית והאתית בין חברי העמותה.

פרק שני – החברות בעמותה

2. נכון למועד עריכת תקנון זה, חברי העמותה הם כמפורט ברשימה המצ"ב כנספח א' לתקנון.

3. המבקש להצטרף כחבר לעמותה (להלן: "המועמד"), יהיה מחוייב למלא אחר כל התנאים שלהלן, במצטבר:

3.1 המועמד הינו תושב קבע בישראל.

3.2 המועמד הוא בן 25 לכל הפחות.

3.3 המועמד עסק במקצוע, כעיסוק שאיננו משני, לכל הפחות בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשתו להצטרף כחבר בעמותה ומתוכם כבעל עסק עצמאי ושאינו שכיר המועסק אצל מעסיק, בשנה שקדמה לבקשת ההצטרפות  (להלן: "בקשת ההצטרפות"), וכן עוסק במקצוע בעת הגשת בקשת ההצטרפות.

3.4 המועמד איננו פושט רגל ולא עבר הליכי פשיטת רגל ב- 12 החודשים שקדמו להגשת בקשת ההצטרפות, ו/או החברה באמצעותה הוא מקיים ו/או קיים את פעילותו איננה נמצאת בהליכי פרוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ולא עברה הליכים כאלה ב- 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

3.5 "המועמד לא הורשע או שחלפו 7 (שבע) שנים ממועד ההרשעה בגין עבירה שיש עמה קלון".

3.6 המועמד חתם על בקשת הצטרפות לעמותה, בנוסח כפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, ויתחייב למלא אחר הוראות תקנון העמותה, כללי ו/או קודי האתיקה, והחלטות מוסדות העמותה.

3.7 המועמד צרף לבקשתו שלושה ממליצים מבין חברי העמותה.

4. המועמד יגיש את בקשת ההצטרפות למנכ"ל האיגוד, אשר יעבירה באמצעות דואר אלקטרוני לכל חברי העמותה לאחר שוידא כי הצהרות המועמד עונות על תנאי הסף, כמפורט בסעיף 3 לעיל.

חבר עמותה שלא עדכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו במשרדי העמותה לא יוכל לקבל את בקשת ההצטרפות.

חברי העמותה יעבירו את הערותיהם לבקשת ההצטרפות אל מנכ"ל האיגוד בדואר אלקטרוני תוך 5 (חמישה) ימים ממועד קבלת בקשת ההצטרפות מאת מנכ"ל האיגוד.

בתום 5 (חמישה) ימים ממועד שליחת בקשת ההצטרפות לחברי העמותה, יעביר מנכ"ל האיגוד את בקשת ההצטרפות בצירוף הערות חברי העמותה אל הועד המנהל אשר יזמן את המועמד לראיון.

לאחר הראיון, יחליט הועד המנהל בעניין בקשת ההצטרפות של המועמד, כאשר להחלטתו יהיה תוקף זמני לשנה. בתום השנה, יחליט הועד המנהל בדבר בקשת המועמד באופן סופי."

5.  המועמד יצרף לבקשת ההצטרפות המחאה בגין תשלום דמי ההצטרפות לעמותה, כשיעורם במועד הבקשה.

 במידה ואישר הועד המנהל את בקשת ההצטרפות באופן זמני, תיפרע ההמחאה

 כאמור בסעיף זה. היה ונדחתה בקשת ההצטרפות, תושב ההמחאה למועמד."

6. חברותו של חבר בעמותה תפקע באחת מאלה:

6.1 במותו של החבר.

6.2 עם פרישתו של החבר, עפ"י הודעה מוקדמת בכתב בת שבועיים שנמסרה לועד המנהל.

6.3 באם החליט בית דין חברים, לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו ולהביא ראיותיו, להפסיק את חברותו של החבר בעמותה, בגין איזה מהטעמים שלהלן:

6.3.1 החבר לא מילא אחר תקנון העמותה, ו/או הוראות והחלטות מוסדות העמותה.

6.3.2 החבר עבר עבירה פלילית שיש עמה קלון.

6.3.3 החבר הוכרז כפושט רגל, ו/או פורקה ו/או כונסו נכסי החברה באמצעותה הוא מקיים פעילותו.

6.3.4 החבר פעל באופן הפוגע בכבוד המקצוע.

6.3.5 החבר הוציא דיבת העמותה, ו/או גרם לה לנזק תדמיתי.

6.3.6 החבר לא שילם לעמותה את התשלומים המגיעים ממנו, וזאת גם בחלוף 30 יום מאז קיבל מהועד המנהל התראה בכתב לענין זה.

7. היה והחליט בית דין חברים להפסיק את חברותו של חבר, יהיה החבר רשאי להגיש ערר על ההחלטה כאמור, אשר יידון ע"י הועד המנהל.

הערר יוגש בתוך 30 יום מאז המצאת ההחלטה בדבר הפסקת החברות לידי החבר.

עד להחלטה בערר יושעה החבר מחברותו בעמותה.

8. רצה חבר שפרש, כמפורט בסעיף 6.2 לעיל, לחזור לעמותה, יגיש בקשה בכתב, אשר תידון ע"י הועד המנהל.

היה ואישר הועד המנהל את בקשתו, והחבר שילם 25% מדמי החבר המצטברים בתקופה שחלפה מיום פרישתו ועד לתום השנה הקלנדרית שקדמה לצרופו  המחודש לעמותה (כשהם צמודים לערך ההצמדה הנהוג באותה תקופה בעמותה בכל הנוגע לדמי חבר), או לחילופין שילם את דמי ההצטרפות המקובלים אותה עת, לפי הנמוך מביניהם, תחודש חברות החבר בעמותה החל מיום הגשת בקשתו. כן ישלם החבר את דמי החברות המלאים לשנה הקלנדרית בה הצטרף מחדש לעמותה.

פרק שלישי – האסיפה הכללית

9. האסיפה הכללית של חברי העמותה תתכנס אחת לשנה, במהלך חודש מרץ (להלן: "האסיפה הכללית השנתית"). הועד המנהל יהיה רשאי לדחות קיומה של אסיפה זו עד 31.5.05.

10. האסיפה הכללית השנתית תדון באלה:

10.1  דו"ח פעולות הועד המנהל ומוסדות העמותה.

10.2  הצגת המאזן ודו"ח ועדת ביקורת.

10.3  קבלת חברים חדשים (ככל שהוגשו בקשות הצטרפות אשר אושרו ע"י הועד המנהל).

10.4  בחירת מוסדות העמותה (אחת לשלוש שנים).

10.5  כל נושא אשר אושר לדיון ע"י הועד המנהל (בין אם לבקשת חבר עמותה ובין אם לבקשת חבר ועד מנהל).

11.  אסיפה כללית שלא מן המניין תתקיים באחת מאלה (להלן: "אסיפה כללית שלא מן המניין"):

11.1  במידה וימצא לנכון הועד המנהל לקיימה.

11.2  היה וביקשה ועדת האתיקה ו/או ועדת הביקורת לקיימה, וזאת בתוך 30 יום מיום הבקשה כאמור.

11.3  במידה והוגשה לועד המנהל בקשת חבר לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בנושא מסויים ומוגדר, אליה צורפו נימוקי הבקשה וחתימות לפחות 25% מהחברים הרשומים בעמותה אותה עת, ובקשה זו אושרה ע"י הועד המנהל (במקרה שכזה תתקיים האסיפה בתוך 30 יום מאז האישור).

12.  הודעה על אסיפה כללית, מועדה ומקום כינוסה, תישלח ע"י המנכ"ל לכל חברי העמותה, לכל הפחות 15 יום לפני מועד האסיפה.

13.  האסיפה הכללית תחל בשעה הנקובה, בתנאי שקיים "קוורום" של 30% מהחברים הרשומים בעמותה אותה עת. בהעדר קוורום כאמור, תידחה תחילת האסיפה ב- 30 דקות, ובחלוף אותו פרק זמן תתקיים האסיפה, יהיה מספר משתתפיה אשר יהיה.

14.  כל אסיפה כללית תנוהל ע"י יו"ר הועד המנהל, ובהעדרו – ע"י מי שהועד הסמיכו לכך (להלן: "יו"ר האסיפה").

נשיא הכבוד יהיה רשאי לפתוח את האסיפה הכללית השנתית.

15.  החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות רגיל (למעלה מ- 50%), אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.

ההצבעה תעשה בהרמת יד, אלא אם ביקש מהמשתתפים, כי הצבעה מסויימת תהא חשאית, ובבקשתו תמכו 25% מהמשתתפים באסיפה.

לכל חבר תהא זכות הצבעה אחת בכל עניין שיובא להצבעה. כל חבר יהיה מחוייב להצביע אישית ולא באמצעות שלוח ו/או נציג.

16.  פרטיכל האסיפה ייערך ע"י המנכ"ל ו/או ע"י מי שנתמנה על-ידו ויישלח לחברי העמותה בתוך 15 יום מאז האסיפה. טענות לטעויות שנפלו בפרטיכל יידונו אך ורק במידה והועלו בתוך 15 יום מיום קבלתו.

פרק רביעי – מוסדות העמותה

17. הועד המנהל

17.1  הועד המנהל יהיה מורכב מלא פחות מששה חברי עמותה ולא יותר משמונה חברי עמותה, הכל כפי שייקבע ע"י האסיפה הכללית בכל בחירות שתערכנה (כן תהיה רשאית האסיפה למנות ממלא מקום למקרה של הפסקת חברותו של מי מחברי הועד במהלך הקדנציה).

חברי הועד המנהל ייבחרו ע"י האסיפה הכללית, אחת  לשלוש שנים (להלן: "קדנציה"), כאשר במקרה של שוויון קולות, ייבחר החבר הותיק יותר.

כל חבר עמותה בעל ותק של שנה, יהא רשאי להיבחר לועד המנהל.

17.2  חבר ועד מנהל שהורשע ע"י בית דין חברים בעבירה אתית, תיפסק חברותו בועד המנהל מאז ההרשעה ויתפוס את מקומו ממלא המקום.

העדרות חבר ועד משלוש ישיבות ברציפות, מסיבות שאינן רפואיות, תביא להפסקת חברותו בועד. אי תפקוד משך למעלה משלושה חודשים ברציפות, יביא אף הוא להפסקת חברות בועד.

17.3  סמכויות הועד המנהל והתנהלותו יהיו כדלקמן:

 17.3.1 הועד המנהל ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהא נתונה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק ו/או בתקנון העמותה לאסיפה הכללית ו/או למוסד אחר של העמותה.

 17.3.2 יו"ר הועד המנהל ימונה ע"י הועד המנהל מבין שורותיו, וזאת בבחירות חשאיות. הועד המנהל רשאי למנות מבין שורותיו שניים כיו"ר הועד המנהל במשותף.

 17.3.3 הועד המנהל יתכנס לכל הפחות אחת לחודש.

יו"ר הועד המנהל יהא רשאי לכנס את הועד בכל עת.

המנכ"ל יכנס את הועד במקרה והופנתה אליו בקשת שלושה חברי ועד לפחות, ו/או במקרה וחלף חודש מאז הישיבה האחרונה.

 17.3.4 היו"ר ינהל את ישיבות הועד המנהל. בהעדרו, ישמש סגנו כיו"ר הישיבה, ובהעדרו ימונה אחד מחברי הועד הנוכחים כיו"ד לישיבה הספציפית.

17.3.5   היה ולא יתכנס קוורום בישיבה מסוימת (ארבעה חברים), ימתינו הנוכחים
מחצית השעה, והיה ובחלוף מחצית השעה לא יתכנס קוורום,
שלושה חברי וועד יהוו את הקוורום לאותה ישיבה.

במידה ולא יהיה גם "קוורום" של שלושה בישיבה מסוימת, תידחה הישיבה בשבעה ימים ויהא מספר המשתתפים בה אשר יהא, ייחשב הדבר כ"קוורום" מספק והישיבה תתקיים במועד הנדחה כאמור".

 17.3.6 החלטות הועד המנהל תתקבלנה ברוב קולות, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה (לכל חבר זכות הצבעה אחת בכל עניין המובא להצבעה. כל חבר יהיה מחוייב להצביע אישית ולא באמצעות שלוח ו/או נציג). במקרה של שוויון קולות בהצבעה, תחשב הצבעת היו"ר לשני קולות. מונו שניים כיו"ר הועד המנהל במשותף, במקרה של שוויון קולות בהצבעה, ככל שהסכימו ביניהם שני יו"ר הועד המנהל, תחשב הצבעת שניהם לשלושה קולות.

 17.3.7 החלטות הועד המנהל תחייבנה את כל חברי העמותה.

 17.3.8 הועד המנהל ינהל פרטיכל של ישיבותיו וימציא עותק ממנו לכל חברי העמותה.

 17.3.9 הועד המנהל יהא רשאי לשכור שרותי יועצים ו/או מומחים לשם סיוע בניהול פעילות העמותה.

 17.3.10  הועד המנהל רשאי למנות ועדות משנה לטיפול בעניינים שונים הקשורים בפעילות העמותה וחבריה, ולמנות חברים לועדות אלה אשר הינם חברי העמותה (בין אם חברי הועד המנהל ובין אם לאו).

18.  מזכירות

18.1  מזכירות העמותה תנוהל ממשרדים שייבחרו ע"י הועד המנהל (לרבות ממשרדי המנכ"ל, אם כך החליט הועד המנהל, בתאום עם המנכ"ל), ואלה ישמשו ככתובת העמותה.

18.2  הנה"ח של העמותה תנוהל מהמזכירות ועותק מכל פרטיכל של ועדה מועדות העמותה יישמר במזכירות, כמו גם כל מכתב ו/או מסמך שנשלח ע"י העמותה.

18.3  המזכירות תנוהל ע"י המנכ"ל. 

19. ועדת ביקורת

19.1  ועדת הביקורת תמנה שלושה חברים, אשר ייבחרו ע"י האסיפה הכללית אחת לשלוש שנים, לרבות יו"ר הועדה (כן ימונה ממלא מקום לחברי הועדה).

19.2  חבר ועדת הביקורת שהורשע ע"י בית דין חברים בעבירה אתית, תיפסק חברותו בועדה מאז ההרשעה ויתפוס את מקומו ממלא המקום (ולאחריו זה שנבחר במקום החמישי).

19.3  העדרות חבר ועדת ביקורת משלוש ישיבות ברציפות, מסיבות שאינן רפואיות, תביא להפסקת חברותו בועדה. אי תפקוד משך למעלה משלושה חודשים ברציפות, יביא אף הוא להפסקת חברות בועדה.

19.4  חבר ועדת ביקורת לא יכהן כחבר הועד המנהל ולא ישמש כנושא משרה ו/או ספק שרותים בשכר לעמותה.

19.5  יו"ר ועדת הביקורת יכנס את ישיבותיה.

19.6  תחומי הביקורת יהיו כמפורט בחוק העמותות, ו/או תחומים נוספים עליהם תחליט האסיפה הכללית (אם תחליט), ו/או העניינים שלהלן:

19.6.1 הועדה תבקר את מאזן העמותה.

  19.6.2 הועדה תבקר את הפרטיכלים של מוסדות העמותה והאסיפה הכללית ותהא רשאית לבטל כל החלטה הנוגדת את תקנון העמותה, למעט החלטות ובלבד שנתנה בידי המוסד המבוקר אפשרות לטעון טענותיו. האמור לעיל לא יחול על החלטות מוסד הגישור ובית דין חברים.

  19.6.3 הועדה רשאית להגיש קובלנה לועדת האתיקה כנגד כל חבר עמותה ו/או מוסד ממסדותיה הפועלים בניגוד לתקנון.

  19.6.4 ועדת הביקורת תהא רשאית להביא לידיעת חברי העמותה, בכתב, ליקויים שנמצאו בפעולות איזו מועדות העמותה. הודעה כאמור תופץ באמצעות המזכירות.

19.7 חברי הועדה יהיו רשאים לשכור שרותי ייעוץ לשם ביצוע פעילות הועדה, בכפוף לאישור תעריף היועץ ע"י הגזבר.

20. ועדת האתיקה

20.1 ועדת האתיקה תמנה שלושה חברים וממלא מקום, אשר ייבחרו, אחת  לשלוש שנים, ע"י האסיפה הכללית.

20.2  חברי הועדה לא יוכלו להיבחר ולשמש חברים בכל ועדה אחרת.

20.3 כיו"ר ועדת האתיקה ישמש נשיא הכבוד של האיגוד, ובמידה ואין כזה ייבחר היו"ר אחת  לשלוש שנים ע"י האסיפה הכללית.

20.4  הוראות סעיפים 19.2 ו- 19.3 לעיל, לעניין הפסקת חברות בועדה, יחולו בהתאמה גם על החברות בועדת האתיקה.

20.5  ועדת האתיקה תטפל בכל נושא אתי שבין חברי העמותה, ו/או בין העמותה ו/או מי מבין חבריה לבין כל צד ג' שהוא.

20.6 כל תלונה בענייני אתיקה כנגד חברי העמותה, תובא לברור בפני חברי הועדה, לרבות בעניינים שלהלן:

20.6.1 תלונות בדבר עבירות של חבר עמותה על התקנון.

20.6.2 תלונות בדבר אי קיום, ו/או הפרות, מצד חברי העמותה של החלטות  האסיפה הכללית ו/או הועד המנהל.

 20.6.3 תלונות בדבר עבירות מצד חברי העמותה על כללי האתיקה המפורטים להלן.

20.7 תלונות לועדת האתיקה יוכלו להגיש:

20.7.1 כל אדם מחוץ לעמותה כנגד חבר עמותה, באמצעות המנכ"ל, ו/או יו"ר הועד המנהל.

20.7.2 הועד המנהל.

20.7.3 כל חבר בעמותה.

20.8 היה והוגשה תלונה כאמור, תקיים הועדה דיון ותכריע האם יש מקום להעמיד את החבר לדין.

  חבר הועדה, אשר לו נגיעה אישית ו/או עסקית לנשוא התלונה, ו/או לנילון, ייפסל מליטול חלק בדיון כאמור (את מקומו ימלא ממלא מקום).

20.9 היה והחליטה הועדה להגיש קובלנה כנגד החבר, תעלה אותה הועדה על הכתב ותעביר אותה לנילון.

20.9 חברי הועדה יהיו רשאים לשכור שרותי ייעוץ לשם ביצוע פעילות הועדה, בכפוף לאישור תעריף היועץ ע"י הגזבר.

21.  בית דין חברים

21.1 חברי ועדת האתיקה ישמשו אף כבית דין חברים, מקום בו החליטו להעמיד חבר לדין כמפורט בסעיף 20.8 לעיל (להלן: "בית דין חברים"), ויחולו בהתאמה הוראות סעיפים 20.4-20.1 לעיל.

21.2 הנילון ישיב  לקובלנה בכתב בתוך 30 יום מיום שנמסרה לידיו.

21.3 בית הדין יקבע את סדרי הדין ולוחות הזמנים בהליכים האתיים כאמור, ובלבד שיישמרו כללי הצדק הטבעי (דהיינו, מתן זכות טיעון והעדר משוא פנים).

  בית הדין יתן החלטתו בתוך שלושה חודשים מאז הוגשה תגובת הנילון לקובלנה.

21.4 הצדדים יהיו רשאים להיות מיוצגים ע"י עו"ד בהליכים בפני בית הדין.

21.5 לבית דין חברים תהיינה נתונות סמכויות ענישה כדלקמן:

21.5.1 קנס כספי שגובהו המקסימלי לא יעלה על 2,500$ של ארה"ב.

21.5.2 נזיפה.

21.5.3 השעייה מחברות בעמותה.

21.5.4 הפסקת חברות בעמותה.

21.6  במקרה של החלטה בדבר הפסקת חברות, תהא נתונה לנילון זכות ערעור בפני הועד המנהל.

22. המוסד לגישור

  22.1 יוקם מוסד לגישור של העמותה, אשר ימנה שלושה חברים וממלא מקום אחד.

22.2 חברי המוסד לגישור ויו"ר המוסד ייבחרו אחת לשלוש שנים, ע"י האסיפה הכללית.

היה וימונה נשיא כבוד, הרי שהוא ישמש כיו"ר המוסד לגישור.

  22.3 הוראות סעיפים 19.2 ו- 19.3 לעיל, לעניין הפסקת חברות בועדה, יחולו בהתאמה גם על החברות במוסד לגישור.

 22.4 כל מחלוקת עסקית ו/או כספית בין חברי העמותה תובא תחילה לדיון בפני המוסד לגישור.

זהות המגשר/ים ומספרם בכל סכסוך ייקבע ע"י יו"ר המוסד.

22.5 הליך הגישור יסתיים בתוך 45 יום מאז ישיבת הגישור הראשונה, בין אם הביא ההליך לפתרון המחלוקת ובין אם לאו.

פרק חמישי – נושאי משרה

23.  יו"ר הועד המנהל/העמותה

23.1 יו"ר הועד המנהל ייבחר ע"י הועד המנהל, מבין שורותיו, וזאת בבחירות חשאיות. הועד המנהל רשאי למנות מבין שורותיו שניים כיו"ר הועד המנהל במשותף.

  תקופת כהונתו תיקבע ע"י הועד המנהל.

23.2 יו"ר הועד המנהל ישמש גם כיו"ר העמותה.

23.3 סגן היו"ר וממלא מקומו יהיה מי שבא במקום הראשון (אחרי היו"ר, אם היו"ר נבחר במקום הראשון) בבחירות לועד המנהל.

23.4 יו"ר הועד המנהל יקבע את סדר היום של ישיבות הועד בהתייעצות עם המנכ"ל ועפ"י הנושאים העומדים על הפרק ובקשות של חברי הועד ו/או העמותה.

23.5 יו"ר הועד המנהל ינהל את ישיבות הועד ואת האסיפה הכללית.

24. נשיא כבוד

24.1 האסיפה הכללית רשאית למנות נשיא כבוד לעמותה, אשר כיהן לכל הפחות שלוש פעמים כיו"ר הועד המנהל.

24.2 מועמדים למינוי נשיא כבוד לעמותה, יוצעו ע"י הועד המנהל.

24.3 המינוי הוא לכל החיים ויישלל רק במידה והופסקה חברות החבר בעמותה, ו/או במקרה של חוסר תפקוד של החבר למעלה מששה חודשים.

  נשיא הכבוד שייבחר ישמש כיו"ר ועדת האתיקה ויו"ר המוסד לגישור, ייצג את העמותה בכל ארוע טכסי לפי בקשת הועד המנהל ויפתח את האסיפה הכללית השנתית.

24.4 נשיא הכבוד יהא פטור מכל תשלום ואגרה בהם יחוייבו החברים, לרבות דמי חבר.

25.  מנכ"ל

25.1 המנכ"ל ייבחר ע"י הועד המנהל.

25.2 תקופת כהונת המנכ"ל ותנאי העסקתו ייקבעו ע"י הועד המנהל.

25.3 המנכ"ל יטפל בהוצאתן מן הכח אל הפועל של החלטות מוסדות העמותה ויהיה אחראי לתפקודה התקין של העמותה.

25.4 המנכ"ל יהיה רשאי לחתום בשם העמותה על כל מסמך המבוסס על החלטות מוסדות העמותה ו/או הועד המנהל.

26.  גזבר

26.1 הגזבר ימונה ע"י הועד המנהל, מבין חברי הועד המנהל.

  תקופת כהונתו של הגיזבר תיקבע ע"י הועד המנהל.

26.2 הגזבר יהיה ממונה על התנהלותה הכספית של העמותה, וזאת עפ"י הנחיות הועד המנהל.

כל הוצאה כספית של העמותה תבוצע רק לאחר אישורו המוקדם של הגזבר, על גבי החשבון ו/או החשבונית הרלוונטיים (בהעדרו של הגזבר, תהא כפופה כל הוצאה לאישור ממלא מקומו).

26.3 הגזבר יגיש לועד המנהל דוחו"ת כספיים רבעוניים.

26.4  הגזבר יעשה כל שביכולתו בכדי שמאזן העמותה יובא לאישור האסיפה הכללית הסמוכה לתום שנת המס, ועוד קודם לכן לעיון ועדת הביקורת.

פרק שישי – כספים

27. העמותה פועלת שלא למטרות רווח. כספי העמותה ונכסיה ישמשו אך ורק למטרות העמותה. חלוקת רווחים ו/או נכסים ו/או טובות הנאה מכל מין וסוג שהוא, לחברי העמותה ו/או לכל צד ג', אסורה בתכלית האיסור.

28. העמותה רשאית לקבל מענקים ותרומות מגופים חיצוניים.

29. כל פעולה כספית של העמותה תתבצע אך ורק באישור הועד המנהל (כפוף לאמור בסעיף    28 לעיל).

30. "כל משיכת כספים של העמותה, בין אם בשיק ובין אם בכל דרך אחרת, מחייבת את חתימת שניים מבין שלושה בעלי זכות חתימה שימונו ע"י הוועד המנהל.

31. כל חבר בעמותה ישלם דמי חבר בשיעור כפי שייקבע אחת לשנה ע"י הועד המנהל, וכן כל היטל אחר שאושר ע"י האסיפה הכללית. דמי החבר ישולמו לא יאוחר מיום 30.6 בשנה בגינה מבוצע התשלום.

32. חבר עמותה לו מלאו 65 ועוסק במקצוע, ישלם היטל מופחת בשיעור של 50%. היה ומלאו לו 65 ואיננו עוסק במקצוע – יהיה פטור מתשלום דמי חבר.

33. מאזן העמותה יוכן באמצעות רו"ח, יעבור את אישור ועדת הביקורת ויובא לאישור האסיפה הכללית.

פרק שביעי – כללי אתיקה

34. חברי העמותה יהיו מחוייבים בכללי האתיקה שלהלן:

34.1 החברים בעמותה ינהגו באופן השומר על כבוד המקצוע ואינו פוגע בתדמית העוסקים בו.

  האמור לעיל יחול ויחייב הן ביחסים שבין החברים לבין עצמם, והן ביחסים שבין מי מבין החברים לכל צד ג' שהוא.

34.2 החברים בעמותה ינהגו בהגינות, איש כלפי רעהו.

34.3 חבר עמותה לא יתחרה בחבר אחר תחרות שאיננה הוגנת.

34.4 חבר עמותה לא יתערב, במישרין ו/או בעקיפין, ביחסים החוזיים שבין חבר עמותה אחר וכל אדם ו/או גוף שהוא.

34.5 חבר עמותה לא יפרסם פרסום שיש בו משום הטעייה בקשר עם פעילותו המקצועית.

34.6 חבר עמותה המבקש להנות מתנאי הסדרים של העמותה בנוגע לפרסום בכל מדיה שהיא, יוסיף בכל אותם פרסומים את הכיתוב הבא: "חבר איגוד האמרגנים ומפיקי אמנויות הבמה בישראל".

35. כל תלונה בדבר עבירה על הכללים כאמור, תוגש לועדת האתיקה.

פרק שמיני – בוררות

36. חברי העמותה מנועים מלפנות לערכאות בכל עניין של חילוקי דעות ביניהם הנוגעים לפעילותם המקצועית ולכל הנובע ממנה.

37. כל מחלוקת עסקית ו/או כספית בין חברי העמותה, מכל מין וסוג שהוא, אשר לא הסתיימה בגישור (כמפורט בסעיף 22 לעיל), תוכרע בבוררות.

38. היה ובתוך 7 ימים מאז הסתיימו הליכי הגישור, לא יגיעו הצדדים להסכמה לעניין זהות הבורר שיכריע במחלוקת ביניהם, הרי שיהיו רשאים לפנות למנכ"ל לשם מינוי בורר.

39. עם מינוי הבורר (בין אם בהסכמת הצדדים ובין אם ע"י המנכ"ל) ייכנס לתוקפו הסכם בוררות בנוסח המצ"ב כנספח ב' לתקנון זה (והכל בכפוף לכך, כי היה וימונה משפטן כבורר, הרי שיהיה קשור בדין המהותי).

  נוסח ההסכם נספח ב' ניתן לשינוי בהחלטת הועד המנהל.

40. בבוררות המתנהלת בפני משפטן, יהיו רשאים הצדדים להיות מיוצגים ע"י עו"ד. 

41. המפר פסק בורר, דינו כמפר החלטה של מוסדות העמותה וניתן לנקוט כנגדו בהליכים משמעתיים כקבוע בתקנון.

42. דין פרק זה כדין שטר בוררות בין כל חברי העמותה, והוא מחייב גם את מי שאינו חבר עוד בעמותה, בתנאי שהסכסוך התגלע בתקופת חברותו בה.

פרק תשיעי – שונות

43. כל תביעה כספית של העמותה כנגד חבר עמותה, בגין חוב דמי חבר ו/או דמי פרסום ו/או כל היטל אחר שהוטל כדין ע"י האסיפה הכללית, תתברר בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו, בידיהם תהא נתונה הסמכות הבלעדית לדון בתביעות אלה.

  כל סכסוך אחר בין העמותה ובין חבר עמותה, יידון בבוררות בפני בורר שימונה ע"י ראש לשכת עוה"ד במחוז ת"א. הבורר לא יהיה כפוף לדיני הראיות ו/או סדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, אולם יחוייב לנמק את פסיקתו.

44. העמותה תפורק אך ורק עם קבלת החלטה מתאימה ברוב של 90% מהחברים בעמותה.

  בקשת פרוק תידון באסיפה כללית שלא מן המניין, אשר תכונס בהודעה מוקדמת בת 21 יום.

  במקרה של פרוק העמותה, יועברו נכסיה למוסד ציבורי כהגדרתו בפקודת מס הכנסה. זהות המוסד כאמור, תוכרע אף היא בהצבעה בדבר הפרוק.

 

ולראייה קיימנו בחתימתנו תקנון זה, לאחר שאושר בידי האסיפה הכללית של העמותה אשר התכנסה ביום _________:

_____________  _________________ ______________

מיכאל תפוח, יו"ר  שמואל צמח, נשיא כבוד   יוסי פלג, מנכ"ל

נספח א' – רשימת חברי העמותה

רשימה מעודכנת לפי המופיע באתר העמותה בקישור המצ"ב:  

http://www.amarganim.co.il/members.asp

נספח ב' – הסכם בוררות

 

  אשר נערך ונחתם ב_________ ביום ________

 

 

–  בין –

 

______________________

 

מרח' _________________

 

מצד אחד

 

  –  לבין –

 

____________________ ____________________

 

מצד שני

 

הואיל: ובין הצדדים התגלעה מחלוקת בנושא __________ (להלן: "המחלוקת");

 

והואיל: והצדדים מבקשים למסור את ההכרעה במחלוקת לידי  בורר דן יחיד;

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. הצדדים ממנים בזאת את _____________ כבורר דן יחיד במחלוקת (להלן: "הבורר").

3. בתוך 30 יום מיום חתימת הסכם זה יגיש התובע את תביעתו, על נספחיה.

  בתוך 30 יום מאז מסירת התביעה לידיו, יגיש הנתבע את כתב הגנתו, על נספחיו. היה והוגשה במקביל תביעה שכנגד, יגיש התובע (הנתבע שכנגד) את כתב התשובה מטעמו בתוך 15 יום.

4. הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת של המחלוקת.

הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי, בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט.

5. הבורר רשאי לתת פסק הצהרתי, צו עשה או לא תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר שבית המשפט מוסמך לתיתו, לרבות סעדים זמניים.

  הבורר יהיה רשאי להורות על גילוי מסמכים ולקבל כל החלטה אחרת הכרוכה בניהול הבוררות והמקבילה לסמכויות בית-משפט בניהול תובענה המוגשת בפניו.

6. הבורר לא יקיים ישיבה בהעדר בעל דין, אלא אם זימן ישיבה ממנה נעדר אותו בעל דין, והבורר הודיעו בהמשך לכך, לגבי כל ישיבת בוררות שהיא שתזומן לאחריה, כי יקיים את אותה ישיבה בהעדרו של אותו בעל דין, במידה וזה לא יתייצב אליה.

7. היתה הכרעת הסכסוך כרוכה בעניין הטעון מומחיות, רשאי הבורר למנות מומחה לשם הגשת חוו"ד בעניין, כאשר ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הצדדים.

  הצדדים יהיו רשאים לחקור את המומחה כאילו היה עד מטעם הבורר.

8. הבורר רשאי לפנות לביהמ"ש בדרך של אבעיה, בכל שאלה משפטית המתעוררת במהלך הבוררות.

9. הבורר יתן את פסיקתו בתוך 3 חודשים מאז הגשת כתב הטענות האחרון בתיק (עפ"י האמור בסעיף 3 לעיל), והכל בכפוף לסמכות הועד המנהל של איגוד האמרגנים ומפיקי אומנויות הבמה בישראל להאריך תקופה זו בשלושה חודשים נוספים (או חלק מהם) ובמקרים חריגים אף בששה חודשים (או חלק מהם).

10. פסק הבוררות הינו סופי ואינו ניתן לערעור, והכל בכפוף לזכות הצדדים לעתור לערכאות לביטולו עפ"י דין.

11. שכרו של הבורר יעמוד על ___________ וישולם בחלקים שווים ע"י הצדדים.

הבורר רשאי להורות בדבר הוצאות הצדדים, לרבות שכ"ט עו"ד, ורשאי הוא להורות על הפקדת סכומים אלו (וכן הפקת שכ"ט הבורר ושכ"ט מומחה) או על מתן ערובה לתשלומם.

12. הבורר יעמיד את תיק הבוררות לרשות בעלי הדין, בכל עת סבירה, לעיון והעתקה.

 

ולראייה באנו על החתום:

 

______________ _________________